Sample Code of Conduct (in Filipino / Tagalog Version) – Soft Copy Editable Template

Sample Code of Conduct (in Filipino / Tagalog Version) – Soft Copy Editable Template

3,895.00

This product captures the disciplinary process, procedure, and policies that companies usually need in an easy to edit format. The soft copy template is written in Word document making it editable in similar platform in Filipino / Tagalog.

 

The Code of Conduct template contains 21 pages, in 8.5” x 11” page layout, portrait orientation, using Courier New font, size 11.

It contains statement of disciplinary policy, disciplinary process and standards, Definition of Terms, and the list of offenses and their penalties.

 

Read more..


The following are the offenses contained in the template:

 

MGA ALITUNTUNIN AT PATAKARAN SA PAGDIDISIPLINA

 

I. Mga Kahulugan ng Terminolohiya:

 

Written Warning

Stern Warning

Reprimand

Suspension

Dismissal

Preventive Suspension

First Offense

Second Offense

Third Offense

Fourth Offense

Opisina o kompanya

 

II. DISCIPLINARY POLICY (MGA POLISIYA SA DISIPLINA)

 

III. PAMAMARAAN SA PAGPATAW NG DISIPLINA (DISCIPLINARY PROCEDURE)

 

IV. MGA PAGLABAG AT KAPARUSAHAN (OFFENSES AND THEIR PENALTY)

 

a. KALINISAN AT KAAYUSAN SA LUGAR NG TRABAHO (HOUSEKEEPING AND SANITATION)

b. ORAS NG PAGPASOK SA TRABAHO (ATTENDANCE)

c. MGA HINDI AWTORISADONG PAGLIBAN SA TRABAHO (UNAUTHORIZED ABSENCES)

d. PAGPASOK SA TAMANG ORAS (PUNCTUALITY)

e. PATAKARAN TUNGKOL SA PAGSUOT NG UNIPORME (WEARING OF UNIFORM)

f. MGA PAGLABAG TUNGKOL SA ID O IDENTIFICATION CARD (OFFENSES INVOLVING IDENFICATION CARD)

g. MGA ASAL SA TRABAHO (WORK BEHAVIOR)

h. MGA PINAGBABAWAL NA GAWAIN (PROHIBITED ACTIVITIES)

i. MGA HINDI KANAIS-NAIS NA PAG-UUGALI NA TINUTURING NA SERYOSONG PAGLABAG(SERIOUS MISBEHAVIOR)

j. PAGSASABOTAHE, PANINIKTIK AT PAGLABAG SA MGA SIKRETONG PANG NEGOSYO NG KOMPANYA

k. PAGLABAG SA MGA PATAKARAN UKOL SA SEGURIDAD AT KALIGTASAN

l. HINDI MAGANDANG ASAL AT PAG-UUGALI (DISORDERLY CONDUCT)

m. PAGSIRA NG TIWALA (BETRAYAL OF TRUST)

n. KAPABAYAAN SA TRABAHO O NEGLECT OF DUTY

o. SEXUAL HARASSMENT

p. PAULIT-ULIT NA MGA PAGLABAG NG MGA PATAKARAN (HABITUAL VIOLATIONS)

 

 

 

 


close

 

Categories: , Tag:
error: Content is protected !!