Employment Contract Extending Probationary Status in Filipino

Employment Contract Extending Probationary Status in Filipino

Employment contract that extends the probationary status of employee may be signed by the parties. The extension must be the result of failure of employee to prove fitness as regular employee during the probationary period of six (6) months.

Hence, there must be an original probationary agreement where parties agreed to extend in case of failure of the probationary employee to perform in accordance with the standards made known to him.

Here is a sample of this Probationary Contract in Filipino.

Once it is determined that the employee failed to qualify, the company may extend the probationary status for humanitarian consideration by giving another chance for the employee to prove suitability to be regular employee.

The Labor Code of the Philippines 2018 Edition (re-numbered and updated)

The employer may give Notice of Extension of probationary status. Sample of this notice is shown here.

In the notice, both parties agreed to execute a contract of extension of probationary status with most of the original terms being carried over.

Read more about the doctrines and principles on probationary employment

Below is a sample contract of extension of probationary status in Filipino:

KONTRATA PARA PAGPAPALAWIG NG PANSAMANTALANG TRABAHO

(CONTRACT OF EXTENSION FOR

PROBATIONARY EMPLOYMENT)

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS:

Ang KONTRATA PARA SA PAGPAPALAWIG NG PANSAMANTALANG TRABAHO na ito ay isinagawa nina

           XYZ Corporation, isang korporasyon na itinatag sa ilalim ng batas ng Republika ng Pilipinas at may principal na pahatirang sulat sa 123 Bldg., Ayala Ave., Makati City, Philippines, na kinakatawan ng pangulo nito na si MR. ____________________, na tinutukoy sa kabuuang dokumento na ito bilang “EMPLOYER”,

(-at si-)

 1. ________________________, nasa hustong gulang, at nakatira sa _____________________________________________, na tinutukoy sa kontratang ito na “PROBATIONARY EMPLOYEE”,

WITNESSETH THAT:

SAMAKATUWID, ang EMPLOYER at ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay nagkasundo para sa isang probationary employment o pansamantalang trabaho;

SAMAKATUWID, ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay sasailalim sa pagsubok o trial period sa panahong napagkasunduan upang patunayan ang kanyang kakayahang maging permanenteng empleyado;

SAMAKATUWID, pagkatapos ang ilang pagsusukat at pag-aaral sa resulta ng trabaho ng PROBATIONARY EMPLOYEE napagtanto na hindi pumasa sa ilang beses na pagsusukat and PROBATIONARY EMPLOYEE;

SAMAKATUWID, sa halip na tanggalin, ang kompanya ay nag-alok na palawigin ang panahon ng pagsubok bilang konsiderasyon dahil sa hirap ng paghanap ng trabaho, na sinang-ayunan naman ng PROBATIONARY EMPLOYEE;

SAMAKATUWID, nagpadala ng Notice of Extension of Probationary Status ang kompanya na sinang-ayunan at nilagdaan naman ng PROBATIONARY EMPLOYEE at nagkasundo na magkaroon ng kontrata tungkol dito;

 KUNG KAYA, nagkasundo ang mga partido at nagsasaad ng mga sumusunod:

SIMULA NG KONTRATA PARA SA PANSAMANTALANG TRABAHO

 1. Ang pagpapalawig ng estado ng PROBATIONARY EMPLOYEE ay hanggang tatlong (3) buwan na magsisimula sa ____________________, na siyang ika-anim na buwan mula sa orihinal na pansamantalang kontrata;
 2. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay papasok sa trabaho nang eksakto o bago pa mag alas 8:00 ng umaga at aalis ng alas 5:00 ng hapon mula Lunes hanggang Sabado. Ang anumang pasok na lampas sa alas otso ng umaga ay ituturing na huli sa pagpasok sa trabaho at ang pag-alis sa trabaho ng mas maaga sa alas-singko ay ituturing na kulang sa oras sa araw ng trabaho na kung saan siya ay babawasan ng karampatang sahod at papatawan ng parusa bilang disiplina dahil ito ay ituturing na pag-abandona sa trabaho;
 3. Ang pansamantalang estado ng PROBATIONARY EMPLOYEE ay naka kondisyon sa mga sumusunod na deklarasyon nito:
 4. Pawang makatotohanan at tamang pagdeklara ng mga impormasyon ito man ay nakasulat o hindi;
 5. Mga pawang totoong paglalahad lamang ng mga impormasyong pinatotohanan nito;
 6. Garantiya na siya ay walang nilabag na ilang mga kontrata sa ibang amo o employer o walang kontratang nakasagabal sa pagpasok sa kasunduang ito;
 7. Na siya ay nasa maayos na kalusugan para mag trabaho
 8. Ang anumang mga paglabag at kasinungalingang nakasaad sa ika-apat na talata (paragraph 3) at mga nasa ilalim nito ay maituturing na paglabag sa kasunduan at hindi pagtupad sa mga kondisyong nabanggit na magiging dahilan ng pagkawalang bisa ng kasunduang ito;

PAGSUKAT SA KAKAYAHAN NG EMPLEYADO

9. Sa panahon ng pinalawig na pansamantalang trabaho, ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay sasailalim muli sa buwanang pagsusuri upang alamin kung siya ay pumasa sa mga legal at makatarungan na pamantayang ipinaalam sa kanya ng siya ay matanggap at magsimula sa trabaho;

10. Kung sakali na ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay hindi pumasa sa pamantayang itinakda at ipinaalam sa kanya, sa alinmang panahon ng pagsusuri, siya ay tatanggalin sa trabaho dahil sa hindi pagpasa sa mga pamantayan o failure to qualify. Ang paunawa o abiso sa pagkatanggal sa trabaho ay magiging epektibo pagkatapos ng ika-pitong araw mula na matanggap ito ng PROBATIONARY EMPLOYEE;

11. Maaring bigyan ng EMPLOYER ng pagkakataon ang PROBATIONARY EMPLOYEE kung ito ay hindi pumasa sa isang buwan o higit pa na pagsusuri. Ang pagbibigay ng pagkakataong ito sa trabaho ay hindi nangangahulugan ng tuloy-tuloy na maayos na serbisyo ng empleyado bagama’t ito ay isang pagpapakita lamang ng konsiderasyon sa PROBATIONARY EMPLOYEE;

MGA DAHILAN UPANG TANGGALIN SA TRABAH

12. Maliban sa hindi pagpasa sa mga pamantayan (failure to qualify) upang maging isang regular o permanenteng empleyado, ang PROBATIONAY EMPLOYEE ay maari ring tanggalin sa dahilang nakasaad sa Article 297 ng Labor Code at iba pang probisyon ng batas;

13. Maari ring tanggalin sa trabaho ayon sa mga dahilang nakasaad sa Article 298 gaya ng retrenchment, redundancy at iba pa kung ang kompanya ay nakakaranas ng mahinang benta, kakulangan sa materyales, pagkalugi o banta ng pagkalugi, o kaya Article 299 dahil sa malubhang karamdaman;

14. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay maari ring alisin sa trabaho kung makagawa ng mga paglabag sa Code of Conduct ng kompanya o EMPLOYER na nakalakip sa kontratang ito bilang Annex “A.” Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay nagdedeklara na kanyang nabasa at naintindihan ang mga probisyon o nilalalman ng Code of Conduct na ipinaliwanag sa kanya ng lubos at malinaw ayon sa salita o diyalektong kanyang naiintindihan;

15. Maari rin siyang alisin sa trabaho kung ang negosyo ng EMPLOYER ay magsarado o tumigil dahil sa dikta ng batas, mga patakaran ng pamahalaan, utos ng korte at ng awtoridad;

16. Maaring pansamantalang itigil ang operasyon o negosyo ng EMPLOYER dahil sa kawalan ng mga materyales, benta, mamimili, order, pagkalugi at iba pa na kung saan ay maari ring matigil ang pagbibigay ng trabaho sa PROBATIONARY EMPLOYEE;

LUGAR NG TRABAHO

17. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay pisikal na magtatrabaho sa prinsipal na opisina ng EMPLOYER na matatagpuan sa ____________________________________. Pero ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay pumapayag na ilipat, ipadala, i-assign, i-appoint, sa ibang lugar sa Pilipinas o sa kung saan man na mayroong proyekto ang EMPLOYER;

18. Ang lugar ng trabaho ay maaring maiba kung ang EMPLOYER ay lumipat ng ibang opisina, lugar ng negosyo o lugar ng proyekto at kung mangyari man ito ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay pumapayag na ilipat o maipadala sa ibang lugar;

Easily Draft Your HR Forms, Notices and Contracts Soft Copy Version (With Over 150 Sample Templates Editable in Word File). Order Your USB/CD Here! Special Introductory Price Until March 15, 2019.

MGA TUNGKULIN NG PROBATIONARY EMPLOYEE

19. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay magsasagawa ng mga tungkuling nakasaad sa dokumentong nakalakip dito bilang Annex “B” at iba pang mga tungkulin na maaring ipagawa na may kinalaman sa mga ito;

20. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay susunod sa mga batas, regulasyon, patakaran, pamantayan, patas na mga alituntunin, at mga kagawiang maayos at mabuti sa pag ganap sa kanyang mga tungkulin;

21. Sa paggawa ng kanyang trabaho, ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay idadaan sa buwanang pagsusuri upang malaman ang kanyang kapasidad kung siya ba ay pumasa bilang isang regular o permanenteng empleyado. Upang masuri ang kanyang trabaho, ang mga sumusunod na pamantayan ang gagawing basehan;

 • (Resulta ng trabaho) 30%
 • Pagpasok ng maaga at pagsunod sa oras at araw ng trabaho                                        20%
 • Mga pag-uugali sa trabaho 20%
 • Pakikipagtulungan sa ibang empleyado                                       20%
 • Pagkukusa 10%

22. Ang kabuuang marka ay 100%. Kung ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay nakakuha ng marka na mas mababa pa sa 85% ito ay ituturing na bagsak o hindi pumasa sa pamantayan na kung saan ito ay basehan upang matanggal sa trabaho sa dahilang “failure to qualify” o hindi pagpasa sa pamantayang nabanggit;

23. Ang markang may kinalaman sa Resulta ng Trabaho ay kumakatawan sa 30% ng buong marka na base naman sa mga sumusunod;

 1. Kaalaman sa negosyo ng EMPLOYER 20%
 2. Produksyon o mga nagawang trabaho 50%
 3. Pagkamaparaan sa trabaho 20%
 4. Pakikiisa sa mga katrabaho 10%

24. Samantalang ang pagsunod naman sa tamang oras at itinakdang araw ng trabaho ay kumakatawan sa 20% na babawasan ng 3% sa bawat pagkahuli sa trabaho at 4% sa bawat pagliban. Kung ang pagliban ay dahil sa sakit o anumang medikal na kondisyon kailangan magsumite ng notaryadong medical certificate ng empleyado. Kung hindi naman medical ang dahilan ng pagliban, kailangang magsumite ng patunay gaya ng sertipikasyon ng barangay o sinumpaang salaysay ng dalawang [2] taong hindi kamag-anak na nagpapatunay sa dahilan ng pagliban. Kapag hindi naisumite ang mga nasabing dokumento ito ay mangangahulugan na ang pagliban ay hindi awtorisado at ito ay ibabawas sa sahod maliban pa sa parusang ipapataw;

25. Mga pag-uugali sa loob ng opisina o trabaho ay kumakatawan sa 20% na kung saan ito ay babawasan kapag mayroong mga paglabag sa batas, patakaran, regulasyon, polisiya, at iba pa sa loob ng kompanya o EMPLOYER;

 1. Written warning –           less 2%

(Sulat na nagbibigay babala sa paglabag)

 1. Stern warning –           less 5%

(Mahigpit na babala)

 1. Written reprimand –           less 6%

(Mahigpit na pangaral dahil sa paglabag)

 1. 1-day Suspension –           less 7%

(Isang araw na pagsuspinde sa trabaho)

 1. Longer suspension –           less 10%

(Pagsuspinde na mas mahaba sa isang araw)

27. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay inaasahan na makiisa at marunong makipag-ugnayan sa ibang mga empleyado. Ang marka ng pakikiisa ay gagawin ng kanyang boss o pinuno base sa mga resulta ng panayam sa ibang empleyado o personal niyang pagtantiya sa kakayahan ng PROBATIONARY EMPLOYEE na makiisa;

28. Ang pagkukusa naman ay ibibigay ng boss o pinuno ayon sa kung paano ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay gagawa ng mga bagay na hindi na kailangan pang diktahan, utusan o manduan sa kung paano, kalian at ano ang mga gagawin;

29. Ayon sa mga pamantayang nabanggit, ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay susuriin buwan-buwan sa loob ng anim [6] na buwan o mas maiksi depende sa kung sapat na ang resulta upang alamin ang kanyang kapasidad na maging regular o permanente. Kapag nagkaroon ng iskor na mababa sa seventy-five percent (75%) ito ay nangangahulugan na hindi pumasa. Kung sakaling hindi makapasa sa pagsusuri sa kahit na alinmang panahon sa loob ng pinalawig na panahon na tatlong buwan, siya ay maaring alisin sa dahilang failure to qualify.;

MGA SAHOD AT BENEPISYO

30. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay tatanggap ng sahod na FIVE HUNDRED TWELVE PESOS (PHP512.00) sa bawat araw na kumakatawan sa PhP502.00 na basic pay at PhP10.00 na COLA. Ito ay babayaran tuwing ika-15 at ika-30 o ika-31 ng bawat buwan ayon sa itinakdang patakaran at kalakaran sa loob ng kompanya tungkol sa “cut-off period”;

31. Ang “cut-off” period ay ang na palugit na kung saan hindi isasama sa paparating na araw ng sahod ang ilang araw upang mabigyan ng panahon ang EMPLOYER na i-proseso ang mga sahod ng empleyado. Para sa ika-15 na sahod, ito ay babayaran base sa ipinasok na araw mula ika-21st nang nakaraang buwan hanggang ika-5 ng kasalukuyan buwan lamang. Habang ang sahod para sa ika-30 o ika-31, depende sa kung anong buwan, ay babayaran base sa ipinasok na araw hanggang ika-6 hanggang ika-20 ng buwan lamang;

32. Ang sahod ng PROBATIONARY EMPLOYEE ay babawasan ng halaga para sa kontribusyon sa SSS, Pag-Ibig at PhilHealth at buwis;

33. Ang sahod at benepisyo ay maaring iba-iba depende sa estado ng empleyado. Kung kaya ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay hindi ipapaalam ang mga mahahalagang impormasyon gaya ng sahod at mga benepisyo kahit kaninuman. Ang paglabag sa probisyong ito ay may karampatang parusa na makakaapekto sa markang nabanggit sa itaas;

MGA TAMANG KASUOTAN SA LOOB NG OPISINA

34. Ang PROBATIONAY EMPLOYEE ay papasok sa trabaho na suot ang tamang damit pangtrabaho. Ang mga sumusunod ay bawal isuot sa loob ng opisina at buong lugar ng kompanya;

 1. Slippers

(Tsinelas)

 1. Sando
 2. T-shirt
 3. Shorts
 4. Jeans of any color

(Maong na kahit anong kulay)

 1. Sleeveless blouse

 PANGANGALAGA SA MGA SIKRETO NG KOMPANYA

35. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay nakakaalam na ang mga sistema at kagamitan na pag-aari ng EMPLOYER, inuupahan, kinakatawan o bahagi man ng plano, para sa negosyo nito o para sa kliyente ay mga mahahalagang sikreto ng negosyo;

36. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay sumasang-ayon na ang mga lihim at mahahalagang impormasyon o “confidential” ay hindi niya isisiwalat kailanman habang siya ay nagtatrabaho at maging pagkatapos nito, kaninuman. Hindi rin niya ito maaring kopyahin sa anumang paraan at hindi niya pahihintulutan ang sinuman na gustong sumuri sa mga ito. Ang mga impormasyong nabanggit ay tumutukoy sa kung anumang ginawa ng EMPLOYER, o natanggap ng PROBATIONARY EMPLOYEE ng dahil sa kanyang katungkulan o trabaho;

37. Ang katagang “confidential information” ay nangangahulugan na lahat ng impormasyon, ito man ay nakasulat o hindi, na hindi alam o hindi mahahanap sa publiko na may kinalaman sa negosyo, gawain, pinansyal na transaksyon, sikreto, teknolohiya ng EMPLOYER na ginawa nito o maaring natanggap nito mula sa mga kliyente, suppliers, at ibang mga grupo, indibidwal o kompanya na napasakamay ng PROBATIONARY EMPLOYEE;

38. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay nanunumpa na hindi kokopyahin o gagawa ng kopya ng anumang “confidential information” o ilan pang lihim o sensitibong impormasyon, bagay, pag-aari at materyales na nabanggit gaya ng susi, access cards, diskettes, flash o thumb drives, electronic files o programs, database, larawan o iba pang mga impormasyon na pag-aari ng EMPLOYER;

39. Kapag hindi isinauli o ibinalik ng PROBATIONARY EMPLOYEE ang mga pag-aari na nabanggit kapag ito ay hiniling na ibalik sa loob ng limang araw, ito ay ituturing na paglabag sa patakarang nagbabawal maglahad at maglahad ng mga sikreto o confidential information;

40. Kung mayroong paglabag, ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay sumasang-ayon na magbayad sa EMPLOYER ng halagang katumbas ng tatlong buwang sahod bilang danyos na dapat bayaran o kaya mas malaki pang halaga ayon sa mapapatunayan;

41. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay nagbibigay kapangyarihan, sumasang-ayon at kusangloob na pumapayag na hindi ibigay ng EMPLOYER ang anumang halagang may kinalaman sa sahod at benepisyo upang ipantapat sa anumang pagkakautang o halagang katumbas ng pinsalang nagawa upang ito ay ihandang kabayaran;

PAGBABAWAL SA PAKIKIPAGKOMPITENSYA

42. Sumasang-ayon ang PROBATIONARY EMPLOYEE na sa loob ng dalawang taon mula na magtapos ang pagtatrabaho nito sa EMPLOYER ay hindi papasok sa isang negosyo, korporasyon, asosasyon, kompanya o trabaho na kakompitensiya ng negosyo ng EMPLOYER o mga customer nito;

43. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay hindi magbibigay o mag-aalok ng kanyang serbisyo kahit kanino na kliyente o naging kliyente ng EMPLOYER;

44. Kung sakali sa hinaharap na ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay maatasan ng pamahalaan, korte, o anumang ahensya ng gobyerno na magtestigo sa anumang pagdinig o kaganapan na may kinalaman sa mga bagay na kanyang nalaman sa pagtatrabaho sa EMPLOYER, kanya munang ipapaalam ito sa EMPLOYER sa loob ng sampung araw mula sa takdang araw ng pagtetestigo o pagdinig;

45. Kung sakaling may paglabag ang PROBATIONARY EMPLOYEE sa anumang bahagi ng kasunduang ito gaya ng non-compete clause, at iba pa, ang PROBATIONARY EMPLOYEE ay magbabayad sa EMPLOYER ng halagang katumbas ng tatlong buwang sahod o mas higit pa depende sa kung anuman ang mapatunayan ng EMPLOYER sa imbestigasyon;

46. Ang pagbayad sa anumang danyos ng PROBATIONARY EMPLOYEE sa EMPLOYER ay hindi makakaapekto sa anumang karapatan ng EMPLOYER laban sa PROBATIONARY EMPLOYEE;

MGA GASTOS SA PAGHUBOG NG KASANAYAN NG EMPLEYADO

47. Alam at naiintindihan ng PROBATIONARY EMPLOYEE na sa panahon ng kanyang pansamantalang panunungkulan, siya ay binigyan ng mga pagsasanay tungkol sa pamamalakad, kaalaman sa mga produkto, paraan, istratehiya, materyales, teknolohiya at iba pa na kung saan ang EMPLOYER ay gumastos o namuhunan;

48. Ang PROBATIONARY EMPLOYEE, dahil sa gastos ng EMPLOYER sa mga pagsasanay nito, ay mananatili sa serbisyo sa loob ng anim na buwang paglilingkod. Kung siya man aalis, dapat niyang ipaalam ito sa pamamagitan ng isang sulat na magiging epektibo pagkatapos ng tatlumpong araw mula ng matanggap ito ng EMPLOYER;

49. Kung sakaling umalis ang PROBATIONARY EMPLOYEE nang hindi nagpapaalam ayon sa panahong nabanggit [30-day notice], siya ay magbabayad sa EMPLOYER ng katumbas ng tatlong buwang sahod bilang danyos at para sa mga ginastos ng EMPLOYER sa mga pagsasanay nito;

50. Ang kontratang ito at ang mga nakalakip na dokumento o Annexes ay bumubuo ng lahat ng napagkasunduan sa pagitan ng partido na magiging obligasyon ng bawat partido maging ng kanilang mga tagapagmana o ang sinumang maaring magpatakbo ng kompanya.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have hereby affixed their respective signature this ____ day of _______, 20____, in the City of ____________.

For the EMPLOYER:

 

_______________________                              ________________________

HR Manager                                                                  PROBATIONARY EMPLOYEE

Signed in the presence of:

__________________________                                   _________________________

ACKNOWLEDGMENT

Republic of the Philippines           )

City of _______________ ) S.S.

            BEFORE ME, a notary public for and in the City of ______________, the parties appeared and presented their respective identification cards as competent proof of identity and are known to me and to me known to be the same persons who executed the foregoing Contract for Probationary Employment consisting of fourteen (14) pages, including this page where the Acknowledgment is written and affirmed to me that the same is their own, free, voluntary act and deed.

            WITNESS MY HAND AND SEAL, this _____ day of __________, 20____.

 

Doc. No.: _________;
Page No.: _________;
Book No.: _________;
Series of 20_____

Share this post

Comments (17)

 • nova88

  … [Trackback]

  […] There you can find 91463 additional Information on that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  May 7, 2022 at 3:40 pm
 • Rachat prêt logement Taux - permet de financerRachat prêt Immobilier Taux - Finance

  … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  June 1, 2022 at 7:13 pm
 • Pret transformations Maison - Credit subventionnePret Travaux Maison - Credit Finance

  … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  June 26, 2022 at 4:29 pm
 • Mossberg 930 SPX Tactical 12ga

  … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  July 22, 2022 at 12:34 am
 • www.taxibrokers.co.uk/how-to-choose-the-best-plumber-in-dallas

  … [Trackback]

  […] There you can find 56109 more Info on that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  July 29, 2022 at 7:50 pm
 • sbo

  … [Trackback]

  […] Find More Information here to that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  August 10, 2022 at 1:10 am
 • marijuana gummies edibles for pain​

  … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  October 16, 2022 at 5:53 am
 • sportsbet io giriş

  … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  October 23, 2022 at 2:17 pm
 • best passive income investments

  … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  December 8, 2022 at 8:22 am
 • tu peux vérifier

  … [Trackback]

  […] There you can find 96800 more Information to that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  December 27, 2022 at 1:36 pm
 • ferrada wheels fr1

  … [Trackback]

  […] Here you will find 87530 more Information to that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  January 26, 2023 at 5:41 pm
 • Residual income

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  January 28, 2023 at 5:35 pm
 • Continued

  … [Trackback]

  […] There you can find 76500 additional Information on that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  February 24, 2023 at 11:25 am
 • hop over to this website

  … [Trackback]

  […] Here you can find 41749 additional Info to that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  February 27, 2023 at 7:27 pm
 • Pineapple 1.2g Wax Infused Pre-Roll

  … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  March 8, 2023 at 5:04 am
 • weed delivery toronto

  … [Trackback]

  […] There you will find 81541 additional Info on that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  March 16, 2023 at 10:46 am
 • see this

  … [Trackback]

  […] Find More Information here to that Topic: lvsbooks.com/employment-contract-extending-probationary-status-in-filipino/ […]

  April 17, 2023 at 4:55 pm

Comments are closed.


error: Content is protected !!